Tarife furnizare BPI

PREŢUL DE VÂNZARE al Buletinului procedurilor de insolvenţă, pe bază de abonament, pe suport electronic

Denumirea publicaţieiPreţul abonamentului anualPreţul abonamentului trimestrialPreţul abonamentului lunar
Buletinul procedurilor de insolvenţă949,95 lei237,49 lei79,16 lei

 

TARIFELE PENTRU FURNIZAREA de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale de informaţii din Buletinul Procedurilor de Insolvenţă

Nr.
crt.
Denumirea operaţiuniiTariful
– lei –
1.Cerere eliberare informaţii – denumire, formă juridică, cod de identificare fiscală, număr de înregistrare, registrul în care este înregistrată persoana juridică, date de identificare a debitorului persoană fizică: nume, prenume, domiciliu, date de identificare a administratorului judiciar/lichidatorului judiciar: denumire, formă juridică, cod de identificare fiscală, număr matricol din Tabloul practicienilor în insolvenţă; date de identificare a administratorului procedurii/lichidatorului: denumire, cod de identificare fiscală, domiciliu/sediul social, număr de înscriere în Lista administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice; alte informaţii: număr şi an dosar, comisia de insolvenţă/instanţa judecătorească, tip procedură de insolvenţă, termene de judecată, numerele de buletin în care sunt publicate actele de procedură, actele de procedură publicate, date de identificare a creditorilor, alte informaţii3 lei/debitor
2.Cerere eliberare certificat constatator – dacă un act de procedură este sau nu este înregistrat şi publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă/ raport istoric despre un debitor (de la deschiderea procedurii de insolvenţă până la data solicitării raportului sau pe anumite perioade)30 lei
3.Cerere eliberare date statistice şi informaţii pentru serii de debitori grupate în funcţie de un criteriu*)3 lei/criteriu/debitor
4.Cerere copii certificate de pe actele de procedură publicate4 + 0,2 lei /pagină certificată
5.Cerere copii de pe Buletinul procedurilor de insolvenţă0,2 lei /pagină copie

*)Pentru seriile de debitori grupate în funcție de un criteriu se vor furniza informații privind identificarea debitorului (denumire, număr de înregistrare din registrul în care este înmatriculat/înregistrat, cod unic de înregistrare fiscală, sediul social pentru debitorul persoană juridică, nume, prenume și județ/localitate în care este stabilit domiciliul pentru debitorul persoană fizică) și informația utilizată drept criteriu de selecție:

– între 11-100 de debitori/creditori: 30%;

– între 101-1000 de debitori/creditori: 60%;

– peste 1000 de debitori/creditori: 80%.

 

TARIFUL pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă Oficiul Naţional al Registrului Comerţului – Cerere informaţii specializate (formular)

 

Nr. crt.Denumirea activităţiiNivel de tarifare*)

(lei)

1Editarea şi consultarea în sistem electronic a culegerilor de practică şi a revistelor în domeniul registrului comerţului şi al buletinului procedurilor de insolvenţă
– Culegere/revistă25/buc.

– Abonament:

– lunar

100/lunar
– trimestrial250/trimestrial
– anual800/anual
2Organizarea seminarelor şi conferinţelor în domeniul registrului comerţului şi al buletinului procedurilor de insolvenţă; efectuarea de studii, proiecte şi altele asemenea400/persoană/ eveniment/studiu/proiect
3Realizarea lucrărilor statistice, sintetice sau analitice, pe două sau mai multe criterii, în domeniul registrului comerţului şi al buletinului procedurilor de insolvenţă
a) Realizarea lucrărilor statistice sintetice, pe două sau mai multe tipuri de selecţie, în domeniul registrului comerţului şi al buletinului procedurilor de insolvenţă**)10/tip de selecţie
b) Realizarea lucrărilor statistice analitice, pe două sau mai multe tipuri de selecţie, în domeniul registrului comerţului şi al buletinului procedurilor de insolvenţă***)5/firmă/debitor/ tip de selecţie
4Realizarea analizelor/rapoartelor specializate, analizelor generale, sectoriale sau de conjunctură, în domeniul registrului comerţului şi al buletinului procedurilor de insolvenţă, pentru mediul de afaceri, cetăţeni, alte persoane interesate50/an cuprins în analiză/raport

_______

*)Tariful include T.V.A.

**)Pentru lucrările statistice sintetice cu peste 10 tipuri de selecţie, nivelul de tarifare se reduce cu 20%.

***)Pentru lucrările statistice analitice, nivelul de tarifare se reduce astfel:

– între 101 şi 10.000 de firme/debitori – cu 40%;

– peste 10.000 de firme/debitori – cu 60%.